:::: MENU ::::
  • Suitable for all screen sizes

  • Easy to Customize

  • Customizable fonts.

  • March 14, 2010
அசைவற்றிருக்கிறார்
கடவுள்

இயந்திரங்களின் பிடியிலிருக்கிறது
அவர் உடல்

கண்கள்
மூடியபடியிருக்கின்றன

எண்களில் கணிக்கப்படுகிறது
சுவாசம்

வெகுவாய்க் குறைந்து போயிருக்கிறது
பிரகாசம்

இறுகிய முகங்களுடன்
இயங்குகின்றனர் மனிதர்கள்

கொஞ்சம் இளகிய முகமாய்
சுவரிலிருக்கிறார் இன்னோர் கடவுள்

அவரும் அசைவற்றிருக்கிறார்

அது குழந்தைகள் மருத்துவமனை.
A call-to-action text Contact us